PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Przyczyny agresji w adolescencji

Ludzie przez cały czas mają swoje potrzeby. Murray określa je jako siły fizykochemiczne. Według niego potrzeby to:

 • specyficzne tendencje aktywności jednostki
 • specyficzny kierunek uwagi
 • specyficzne emocje i reakcje

„Wyróżnia on 27 potrzeb:

 • potrzebę bezpieczeństwa jako tendencję do unikania psychicznego urazu
  • ze strony innych
  • we własnych oczach
 • potrzebę poniżania się
 • potrzebę wyczynu
 • potrzebę stowarzyszenia się, afiliacji
 • potrzebę agresywności
 • potrzebę autonomii
 • potrzebę kompensacji
 • potrzebę uległości
 • potrzebę usprawiedliwiania się
 • potrzebę dominowania
 • potrzebę uzewnętrzniania swojej osobowości i ekshibicjonizmu
 • potrzebę żywienia i opiekowania się
 • potrzebę porządku
 • potrzebę zabawy
 • potrzebę odrzucania i izolacji
 • potrzebę przyjemnych doznań zmysłowych
 • potrzebę seksualną
 • potrzebę doznawania opieki i oparcia
 • potrzebę rozumienia
 • potrzebę nabywania
 • potrzebę poznawczą
 • potrzebę tworzenia
 • potrzebę informowania innych
 • potrzebę doznawania aprobaty i uznania ze strony innych
 • potrzebę zatrzymywania”

Związkiem potrzeb zajmował się również Maslow, który stworzył hierarchię tychże potrzeb. Twierdził, że są one czynnikiem motywującym. Jeśli mamy jakąś potrzebę będziemy dążyć do jej zaspokojenia. Ma to jednak negatywny wpływ. Jeśli nie zaspokoimy danej potrzeby nie będziemy w stanie zaspokoić następnej. Maslow na podstawie hierarchii stworzył piramidę. Na samym dole znajduje się potrzeba fizjologiczna, następnie kolejno: bezpieczeństwa, afiliacji, potrzeby szacunku i uznania, potrzeba samorealizacji. Każda z tych potrzeb rozwinięta jest o te bardziej szczegółowe:

 • „Potrzeby fizjologiczne
  • potrzeba jedzenia,
  • potrzeba odpoczynku,
  • potrzeba przyjemnych doznań zmysłowych,
  • potrzeby seksualne.
 • Potrzeby bezpieczeństwa wyrażają się unikaniem tego, co może przynieść śmierć lub cierpienie
  • potrzeba zależności,
  • potrzeba opieki i oparcia,
  • potrzeba braku lęku,
  • potrzeba ładu.
 • Potrzeby przynależności i miłości (akceptacji, afirmacji); ich zaspokojenie rzutuje na sposób widzenia świata, występują w dążeniach przezwyciężenia osamotnienia, alienacji
 • Potrzeby szacunku i uznania
  • potrzeba potęgi,
  • potrzeba wyczynu,
  • potrzeba wolności,
  • potrzeba respektu i uznania innych,
  • potrzeba dobrego statusu społecznego,
  • potrzeba sławy,
  • potrzeba dominacji
 • Potrzeby samorealizacji
  • dążenie do rozwoju możliwości
  • dążenie do realizacji celu”

Niespełnione potrzeby według Maslowa jak i Murraya prowadzą do frustracji, a w konsekwencji mogą prowadzić do agresji. Wiek dojrzewania to wiek silnych zmian i przemian. Niespełnione potrzeby powodują jeszcze większe zawirowania w młodym organiźmie.

W różnych okresach naszego życia przechodzimy kryzysy. Nie omijają one również grupy adolescencyjnej. Przewidywany jest na okres 15 lat. To czas klasycznego buntu, skrajnego wartościowania. Dziecko stara się być indywidualnością walczy o nią z rodzicami, nauczycielami. Chce być traktowany jak dorosły. Pomimo konfliktu z opiekunami walczy o ich akceptacje. Oprócz tego młody człowiek ma poczucie misyjności, myśli, że ma receptę na dorosłość.

Wiek ma istotny wpływ na nasz rozwój psychiczny, emocjonalny. Wiek adolescencji jak już wcześniej wspomniałam charakteryzuje się emocjonalną chwiejnością, ale również istotnym wpływem czynników zewnętrznych.

Wyróżniamy trzy czynniki zewnętrzne mające wpływ na agresywne postawy adolescentów.

Naśladownictwo

Pojęcie to jest różnie definiowane. Postrzegane jest jako kopiowanie zachowania innych, po drugie jako wzorowanie się na zachowaniu osób trzecich. Naśladownictwo według E. Hilgarda ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy występuje zgodność zachowania się z zachowaniem prezentowanym przez innych. W codziennym życiu obserwujemy otoczenie i w ten sposób uczymy się uczestniczenia w różnych sytuacjach, również rozwiązywania konfliktów także przy użyciu siły(zwłaszcza, kiedy obserwujemy korzystny rezultat agresywnego zachowania). Zdaniem M. Wolickiego “dziecko, które przeszło przez proces naśladownictwa, uświadamia sobie, iż nie może w pełni być podobne do rodziców. Przestaje, zatem kopiować zachowania matki i ojca, usiłuje natomiast zrozumieć te zachowania, a następnie włączyć je do własnej struktury i konstruować własne zachowania, l wówczas dopiero dziecko zaczyna wkraczać w proces modelowania, który zasadniczo trwa przez cale życie” (Wolicki M.). Oczywiście młodzi ludzie naśladują nie tylko swoich rodziców, ale również rówieśników, z którymi się w tym czasie silnie identyfikują oraz idoli, którzy mają silny wpływ na naśladownictwo zachowań.

Modelowanie

Zdaniem A. Bandury podstawowy mechanizm modelowania polega w zasadzie na tym, iż informacje, jakie jednostka odbiera od modela, są zamieniane w wyobrażenia, które szczególnie wpływają na kształtowanie się określonych form zachowania. Podobne spojrzenie na modelowanie przyjmuje E. Muszyńska pisząc, że:” pojmowane jest ono jako proces kształtowania i zmian zachowań obserwatora, a także sposobu jego myślenia, oceniania i reakcji emocjonalnej pod wpływem obserwacji modela” (Muszyńska E.). T. Rostowska uważa za istotne rozróżnianie, co może przytrafić się modelowi w sferze poznawczej, jak i emocjonalnej. Autorka pisze na ten temat: “dzieci uczą się pewnych reakcji emocjonalnych poprzez empatyzująco - sympatyzujący stosunek do modela. Modelowanie dokonuje się w oparciu o negatywne i pozytywne skutki, czyli konsekwencje obserwowanych czynności czy zachowań modela” (Rostowska T.). Proces modelowania - jak uważają badacze - dokonuje się przede wszystkim w rodzinie, która jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym, w którym ogromne znaczenie odgrywa kultura pedagogiczna rodziców. Zdaniem M. Wolickiego modelowanie wzoru rodziców jest zwykle poprzedzone identyfikacją z rodzicami tej samej płci. Istotnym efektem procesu modelowania jest nabycie wzorów postępowania, czyli modeli w zakresie podstawowych zachowań i ról społecznych. Omawiany proces modelowania nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do agresji dzieci. Uczą się one agresji, podobnie jak innych zachowań, na podstawie własnych doświadczeń, poprzez obserwacje zachowań innych oraz spostrzeganie skutków, do jakich one prowadzą. Dowodzą tego badania wielu psychologów. Badania A. Bandury wskazują, iż obserwacja agresywnych modeli prowadzi do nowych form agresywnych zachowań u dzieci. Wskazują one również, iż podatność na agresywne modelowanie uwarunkowane jest obserwowaniem skutków tych zachowań. Jeśli zachowanie to nie zostaje ukarane bądź jest nagradzane, wówczas następuje wzrost agresji. W odniesieniu do podstawowych mechanizmów naśladownictwa, modelowania i identyfikacji badania Bandury wskazują, iż zachowania agresywne są nabywane, wywoływane, podtrzymywane lub wygaszane w zależności od nowych przekonań o karach i nagrodach, z jakimi zachowania te się spotykają. E. Hurlock natomiast pisze, że w rodzinach skłóconych częste awantury, ostre zwroty dziecko przyjmuje jako swoje, stosuje je w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami, przenosi je na teren szkoły, arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, jest agresywne w kontaktach rówieśniczych, uczy się likwidować problemy bójką. Przywoływana wcześniej T. Rostowska stwierdza wyraźną zgodność między zachowaniami agresywnymi rodziców oraz zachowaniami ich dzieci. Tak, więc, większość nowych zachowań dzieci nabywają przez modelowanie, czyli obserwacje cudzych działań, doświadczeń i ich skutków.

Identyfikacja

J.Sołowiej określa identyfikację jako upodobania obejmujące całokształt zachowań, łącznie z jej zasadami postępowania, poglądami, ale mogą również ograniczać się tylko do pewnych właściwości lub doznań. W wieku adolescencji identyfikujemy się z rówieśnikami, idolami- przejmujemy wzorce zachowań, reagowania, normy moralne.

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_p256af49djo2vvnt60sjd09td5, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0