PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Patologie społeczne

Patologia, występuje w różnych grupach ludzkich i jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw. Początkowo termin patologia (z gr. pathos-cierpienie, logos-nauka) był używany w medycynie, a dopiero w końcu XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych.
Wg definicji A. Podgóreckiego patologia społeczna to postawy i zachowania ludzi, które naruszają podstawowe normy etyczne oraz wyrządzają mniej lub bardziej wymierne szkody społeczne.
Ujmując to bardziej ogólnie patologia społeczna, zwana również społeczną dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, czego przejawem jest osłabienie więzi społecznych, zachwianie systemu wartości oraz nieskuteczność kontroli społecznej.

Podstawą badań w patologii społecznej mogą być następujące problemy:

 1. - dotyczy zjawisk związanych z życiem jednostki i określany jest mianem patologii indywidualnej;
 2. - obejmuje negatywne zjawiska związane z życiem rodziny i nosi nazwę patologii rodziny;
 3. - stanowią ujemne zjawiska powstające w grupach społecznych.


Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:

 • przestępczość-różne rodzaje, grupy wiekowe, społeczne, bandy, kliki;
 • zachowania patologiczne, dysfunkcjonalne wobec rodziny, społeczności lokalnej;
 • samoniszczenie - alkoholizm, narkomania i samobójstwa, a także inne zachowania agresywne wobec swojej osoby;
 • typy zachowań aspołecznych, np. działania zmierzające do zaostrzenia konfliktów społecznych, narodowościowych, religijnych, ruchy młodzieżowe, itd.;
 • dewiacyjne zachowania seksualne - parafilie, np. pedofilia, kazirodztwo, gwałty;
 • inne rodzaje zachowań występujących na podłożu psychospołecznym, np. zaburzenia psychiczne i nerwice.

Alkoholizm

Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem posiadającą społeczne przyzwolenie patologią. Znaczna część społeczeństwa akceptuje tą patologię, natomiast abstynencja jest uważana za coś nienaturalnego. Alkoholicy pochodzą z różnych środowisk i stanowią około 10-15 % społeczeństwa. Nadużywanie alkoholu jest bez wątpienia przyczyną dezorganizacji i rozbicia wielu rodzin. Pijaństwo powoduje kolosalne straty w gospodarce-drastyczne obniżenie jakości i wydajności pracy, absencja i wypadki przy pracy to właśnie skutki tego zjawiska. Jest ono także przyczyną innych nie mniej groźnych zachowań patologicznych, takich jak przestępczość, bandytyzm, wandalizm, prostytucja czy samobójstwa.

Narkomania

Z greckiego “narke”- odurzenie “mania” szaleństwo; wywoływana jest przez zażywanie środków powodujących uzależnienie psychiczne oraz fizyczne.
Uzależnienie psychiczne - to stan przymusowego, okresowego lub ciągłego używania środka narkotycznego. Przymus ten jest tak silny, że bez przyjęcia tego środka jednostka nie jest w stanie podjąć normalnego działania. Doznaje bardzo przykrych przeżyć psychicznych, a w stanach zaawansowanych również zaburzeń somatycznych.

Uzależnienie fizyczne - jest rezultatem włączenia się zażywanego środka w cykl fizjologicznych przemian tkankowych organizmu. Zażywanie coraz większych ilości środków narkotycznych powoduje przyzwyczajenie komórkowe. W przypadku zależności fizycznej nawet krótkotrwały brak narkotyku wywołuje bardzo poważne zaburzenia w komórkowych procesach biochemicznych, a przede wszystkim zaburzenia psychiczne.
√ Grupy środków odurzających:

 • uspokajające ( relanium, opium, pochodne maku, morfina, środki syntetyczne,
 • pobudzające (amfetamina, kokaina, ekstazy )
 • halucynogenne (pochodne konopi, LSD, meskalina, grzybki, bieluń, )
 • wziewne (kleje, rozpuszczalniki, farby).

√ Fazy uzależnienia:

 • wstępna
 • ostrzegawcza
 • krytyczna
 • chroniczna

√ Leczenie narkomanii:

 • doraźna pomoc ambulatoryjna
 • detoksykacyjna - usuwanie szkodliwych substancji z organizmu
 • rehabilitacja-zmiany psychiki , nauczanie życia bez narkotyków
 • readaptacyjna - powrót do normalnego życia w społeczeństwie

√ Przyczyny narkomanii:

 • ciekawość;
 • wpływ środowiska rówieśniczego;
 • ucieczka przed problemami;
 • przyjemność;
 • próba poradzenia sobie w ten sposób z problemami;
 • niski status społeczny;
 • zaburzenia wzajemnych relacji między rodzicami oraz między rodzicami a dzieckiem;
 • atmosfera wychowawcza pozbawiona ciepła, a często nasycona niechęcią i wrogością;
 • rodziny dysfunkcyjne oraz te, w których szerzy się alkoholizm, przestępczość czy inne patologie społeczne;

√ Konsekwencje narkomanii:

 • następstwa zdrowotne-zależą od indywidualnych cech osoby zażywającej, rodzaju narkotyku, sposobu jego stosowania;
 • następstwa ogólnospołeczne-obniżenie wartości moralnych jednostki, zanik ambicji, zasad i norm społecznych, jednostka staje się egocentryczna, wykształca się w niej nowy mechanizm obronny, którym jest okłamywanie, cała aktywność skierowana jest na zdobycie środka narkotycznego, następuje odsunięcie się od społeczeństwa, w miarę uzależnienia zaburzeniu ulęgają jej otocznie zwłaszcza najbliższe.
 • następstwa kryminogenne-są związane z ogromna potrzeba zdobycia środków narkotycznych, w fazie “głodu” narkoman jest w stanie zrobić wszystko-nielegalna produkcja, kradzieże, rozboje, przemyt i nielegalny handel.

Przemoc

Zwykło się sądzić, że przemocy dopuszczają się tylko członkowie rodzin patologicznych. To prawda, że przemoc towarzyszy często alkoholizmowi i prymitywnym obyczajom, ale badania wskazują, że jest to także związane z chłodną atmosferą w domu i złą sytuacją socjalną i ekonomiczną rodziny.

Przemoc w rodzinie możemy sklasyfikować następująco:

 • jako przemoc fizyczną - Fizyczna to nieprzypadkowe zranienia, przymus fizyczny, ograniczenie swobody, a także zaniedbywanie.
 • psychiczną - Do przemocy psychicznej zaliczamy: zastraszenie, nadużycia emocjonalne, brak uczuć.
 • seksualna -  Natomiast do seksualnej kazirodztwo i gwałt
 • oraz zaniedbanie (w stosunku do dzieci).

Ofiarami przemocy domowej padają najsłabsze jednostki, najczęściej są to kobiety i dzieci.

Samobóstwa

Samobójstwo jest rezygnacją człowieka z życia społecznego. Przyczyny podejmowania przez młodzież prób samobójczych nie różnią się od motywacji dorosłych. Najczęściej są to: odrzucenie, poczucie krzywdy, niezrozumienie, brak odporności na stres, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacją finansową, samotność, choroba. Dość często można spotkać się ze stwierdzeniem, że zdecydowana większość młodych samobójców pochodziła z rodzin, które nie wypełniały prawidłowo swych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pełnych konfliktów, rodzin rozbitych. Takich rodzin, w których rodzice stosują przemoc lub jawnie okazują lekceważenie w stosunku do swoich dzieci, gdzie nie ma autorytetu lub nie uznaje się autorytetu osób najbliższych. Inną z przyczyn podejmowania przez młodzież prób samobójczych są kłopoty szkolne. Nie są to tylko problemy z nauką, lecz także odrzucenie przez kolegów szkolnych, brak poprawnych stosunków z nauczycielami i kolegami, brak sukcesów w zajęciach pozaszkolnych.

Prostytucja

Prostytucja to różnorodne w formie kontakty hetero i homoseksualne uprawiane w celach zarobkowych z większą liczbą osób. Taki stosunek seksualny jest traktowany w kategoriach rzeczowych (usługowych) i wyklucza więź emocjonalną. Prostytucja wywołuje określone sądy moralne i różnorodne opinie społeczne. Obecnie często spotkać można doniesienia prasowe, radiowe czy relacje reporterów telewizyjnych na temat handlu młodymi kobietami, wywożeniu ich i sprzedaży do domów publicznych na Zachodzie. Przyczyną, dla której kobiety (przede wszystkim) oddają się prostytucji jest ubóstwo i nędza, pogoń za zyskiem, brak odpowiednich wzorców moralnych, dysfunkcjonalność rodziny, własna wola kobiety, przymus czy namowa innej osoby. Prostytucja wywołuje wiele następstw. Są to między innymi: wzrost zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową, zaburzenia osobowości, zanik szacunku dla pracy i inne.

Przestępczość

Dotyczy ona nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież. W ostatnich latach wzrosła liczba nieletnich sprawców najcięższych przestępstw, takich jak: pobicia z ciężkim uszkodzeniem ciała, zabójstwa, rozboje i wymuszenia. Coraz częstsze stają się przestępstwa popełniane przez bandy nieletnich. Są to grupy, które specjalizują się w popełnianiu określonych rodzajów przestępstw. Działanie w grupie zachęca do czynów zuchwałych, większej agresywności, a nawet do ataków okrucieństwa wobec ofiar. Napady rabunkowe i wymuszenia rozbójnicze wiążą się z reguły z obiciami ofiar niejednokrotnie ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarami są najczęściej ludzie starsi, nietrzeźwi i małoletni.
Podłożem większości najcięższych przestępstw są motywy materialne. Inne przyczyny to odwet (szczególnie wśród osób nietrzeźwych) oraz - mające podłoże seksualne.


Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_mdnfu199uk3midd2fu5v9oabk0, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0