PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Służba Więzienna

(SW) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Świętami Służby Więziennej są:

 • 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości 1918 - przejęcie w tym dniu wszystkich więzień w strefie okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie
 • 26 kwietnia - dzień uchwalenia w 1996 r. Ustawy o Służbie Więziennej

Podstawowe zadania

 1. prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania oraz zajęć kulturalno-oświatowych,
 2. wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego,
 3. zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 4. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 5. zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 6. wykonywanie aresztów zastosowanych na podstawie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytułu umów międzynarodowych.

Podstawa prawna działania Służby Więziennej

Głównym aktem prawnym będącym podstawą działania Służby Więziennej jest ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej.

Najważniejsze przepisy regulujące działanie Służby Więziennej

 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej z (Dz.U. 1996 nr 61 poz. 283 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie (Dz.U. z dnia 27 listopada 1996)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1494 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1493 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z dnia 19 listopada 2003)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. z dnia 19 listopada 2003)

Struktura organizacyjna

Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej, któremu podlega 16 Inspektoratów Okręgowych Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (w randze Inspektoratu) oraz Ośrodek Doskonalenia Kadr SW w Popowie. Na czele OISW stoi Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego SW. W skład Okręgowych Inspektoratów wchodzą Zakłady Karne, Areszty Śledcze oraz Ośrodki Doskonalenia Kadr znajdujące się na ich terenie.

Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW)

 • Biuro Prezydialne
 • Biuro Budżetu
 • Biuro Kadr i Szkoleń
 • Biuro Kontroli i Inspekcji
 • Biuro Kwatermistrzowskie
 • Biuro Informacji i Statystyki
 • Biuro Prawne
 • Biuro Ochrony
 • Biuro Penitencjarne
 • Biuro Służby Zdrowia
 • Biuro Emerytalne
 • Zespół ds. Informatyki
 • Zespół Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół ds. Przedsiębiorstw i Zatrudnienia

Areszty Śledcze (AŚ), Zakłady Karne (ZK)

 • dyrekcja
 • dział ochrony
 • dział penitencjarny
 • dział terapeutyczny (tylko w jednostkach posiadających oddziały terapeutyczne)
 • dział kwatermistrzowski
 • dział ewidencji
 • dział finansowy
 • dział organizacyjno - prawny (duże jednostki)
 • dział służby zdrowia
 • dział łączności i informatyki (część jednostek)
 • samodzielne stanowiska np. zatrudnienie, inspektor BHP, informatyk, kadrowy, kapelan.

Ośrodki Doskonalenia Kadr (ODK)

Służba Więzienna dysponuje dwunastoma Ośrodkami Doskonalenia Kadr (w tym dwa z nich są ich oddziałami) podlegającymi pod odpowiednie Okręgowe Inspektoraty. ODK SW w Popowie podlega natomiast Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej.

Ośrodki Doskonalenia Kadr organizują kursy wstępne dla nowo przyjętych funkcjonariuszy, kursy specjalistyczne i doskonalące oraz obozy kondycyjne. Prowadzone są ponadto szkolenia organizowane przez Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, Zakłady Karne i Areszty Śledcze oraz instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa państwa. Poza swoją podstawową funkcją w okresach nie objętych harmonogramem szkolenia i doskonalenia zawodowego, organizują wczasy i kolonie dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz ich rodzin. Ośrodki te również udostępniają odpłatnie swoją bazę jednostkom organizacyjnym resortu sprawiedliwości, osobom fizycznym i innym podmiotom gospodarczym w szczególności poprzez świadczenie usług hotelowo-gastronomicznych i konferencyjnych.

ODK mają również realizować następujące zadania:

 • przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno-organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych,
 • w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy Służby Więziennej na czas zagrożenia bezpieczeństwa Państwa oraz na oraz na czas sytuacji nadzwyczajnych,
 • w zakresie oddziaływań penitencjarnych, o których mowa w art. 67 § 3 kodeksu karnego wykonawczego, wobec osadzonych zatrudnionych w ODK,
 • zorganizowania w ramach ODK (w miarę potrzeb) zakwaterowania osadzonych.

System szkolenia funkcjonariuszy SW

We współczesnym szkoleniu funkcjonariuszy SW największy nacisk kładzie się na zadania resocjalizacyjne formacji. Programy nauczania szkół (od podoficerskich do oficerskich) obejmują treści psychospołeczne, prawne oraz wynikające z obowiązujących standardów międzynarodowych. Podczas szkolenia zwraca się też dużą uwagę na umiejętność samoobrony i to nie tylko tej kojarzącej się z umiejętnościami fizycznymi, ale też stosownych zachowań komunikacyjnych. Żaden funkcjonariusz nie może podjąć pracy z więźniami bez uprzedniego przeszkolenia. Tej zasadzie jest podporządkowany cały system szkolenia SW, na który składają się:

 1. przeszkolenie wstępne (kurs stacjonarny),
 2. szkolenie podstawowe w szkołach:
  • oficerskiej - dla funkcjonariuszy zajmujących stanowiska oficerskie oraz z wyższym wykształceniem (magisterskim),
  • chorążych - dla funkcjonariuszy zajmujący stanowiska przewidziane dla tego korpusu oraz z wykształceniem wyższym posiadających tytuł inżyniera lub licencjata,
  • podoficerskiej - dla funkcjonariuszy posiadających wykształcenie średnie z ukończoną maturą,
 3. kształcenie w formach pozaszkolnych:
  • specjalistyczne w ramach kursów doskonalących i dokształcających, kursokonferencji i narad instruktażowo - szkoleniowych,
  • wewnątrzzakładowe (ogólnopenitencjarne, działowe i ogniowe),
 4. Podyplomowe Studium Penitencjarystyki - prowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ukończenie tego studium daje możliwość awansu na stanowiska kierownicze.

Służba w SW

Funkcjonariuszem SW może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekarana, korzystająca z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej.

Osoba zgłaszająca, po wydaniu pozytywnego orzeczenia komisji lekarskich, mianowana zostaje funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 2 lat. Po tym okresie i uzyskaniu pozytywnej opinii zostaje mianowana funkcjonariuszem w służbie stałej.

Funkcjonariusz nie może być członkiem partii politycznej oraz podejmować bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej zajęcia zarobkowego poza służbą.

Funkcjonariusz Służby Więziennej jest funkcjonariuszem publicznym.

Uzbrojenie SW

Na uzbrojeniu SW znajduje się karabinek AKMS , strzelby Winchester i Mossberg , pistolet MAG , pistolet P-64 , pistolet P-83 oraz pistolet maszynowy PM-84 Glauberyt - a dokładnie wersja PM-98 z możliwością zainstalowania oświetlenia taktycznego. W SW wykorzystuje się także Granatnik RWGŁ-1 oraz RWGŁ-3

Po zmianie systemu politycznego w Polsce w 1989, nie ogłoszono oczekiwanej amnestii, co stało się powodem wybuchu buntów w wielu więzieniach. Po ich spacyfikowaniu przystąpiono do reformy więziennictwa zmierzającej do przyjęcia modelu resocjalizacyjnego. W początkowych latach reform odeszło ze Służby Więziennej około 40% funkcjonariuszy, co spowodowało szereg skutków negatywnych. Okres przejściowy zakończył się około roku 1994, a nowo zatrudnieni pracownicy nabrali koniecznego w pracy doświadczenia.

XXI wiek przyniósł istotną zmianę w warunkach pracy funkcjonariuszy, spowodowaną narastającym przeludnieniem więzień. Jednocześnie liczba członków załóg jednostek penitencjarnych nie uległa powiększeniu. Stosunek liczby pracowników więzień do ilości skazanych wynosił odpowiednio w latach:

 • 1985 - 1 : 5.6
 • 1996 - 1 : 2.6
 • 2003 - 1 : 3.5
 • 2006 - 1 : 4

Dotkliwie również jest odczuwane ograniczenie wydatków na inwestycje i modernizacje, przez co baza materialna więziennictwa ulega dekapitalizacji i zmniejszeniu. Wszystko to powoduje pogorszenie warunków pracy funkcjonariuszy, warunków odbywania kary skazanych, które mogą naruszyć nawet zasadę humanitarnego traktowania osadzonych, oraz pogorszenie stanu bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

Ciekawostki

 • Służbie Więziennej podlega Oddział Zewnętrzny w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie, gdzie odbywają karę aresztu wojskowego w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat, skazani żołnierze z części wojskowej Kodeksu Karnego lub którym sąd orzekł taką karę za popełnienie innych przestępstw. Podlegają oni w trakcie trwania wykonywania kary szkoleniu wojskowemu, którym kieruje oddelegowany do SW oficer Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Oficer ten jest jednocześnie zastępcą kierownika tej jednostki penitencjarnej. Funkcjonariusze innych formacji mundurowych skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności, odbywają ją w zwykłych zakładach karnych wraz z innymi skazanymi.
 • Najnowocześniejszą jednostką penitencjarną w Polsce jest Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim. W 2003 do nowo wybudowanej jednostki przeniesiono stary areszt, znajdujący się w dawnym XVII-wiecznym budynku poklasztornym należącym do zakonu pijarów. Stary areszt został sprzedany prywatnemu inwestorowi na licytacji za cenę 530 tysięcy zł.
 • Najstarsze budynki wykorzystywane jako zakłady karne są: w Łęczycy oraz w Koronowie - oba znajdują się w obiektach poklasztornych z XIV wieku.

Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_5kgjuhds2m9etbs7cm8jptqkh2, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0