PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Postanowienia

wydaje sąd, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, prokurator, organ administracji państwowej w sprawach dotyczących poszczególnych kwestii wynikających w toku konkretnego postępowania (postępowanie administracyjne, cywilne, karne) oraz Prezydent RP, Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu.

Postanowienie w postępowaniu administracyjnym

Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.

Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie.

W niektórych przypadkach (gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie), postanowienia mogą być stronom ogłaszane ustnie. Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu administracyjnego, doręcza się stronie wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Postanowienie w postępowaniu cywilnym

Postanowienie to orzeczenie wydawane w postępowaniu cywilnym w kwestiach nie dotyczących istoty sprawy, a zatem w kwestiach proceduralnych. Zasada powyższa dotyczy jednak wyłącznie procesu. W innych natomiast postępowaniach cywilnych , w których nie orzeka się wyrokiem, postanowienie dotyczyć może zarówno istoty sprawy, jak i kwestii mniejszej wagi, proceduralnych.

Postanowienia można różnie klasyfikować. Proponuje się m.in. następujące podziały:

 • co do zaskarżalności:
  • zaskarżalne,
  • niezaskarżalne;
 • co do wykonalności:
  • podlegające wykonaniu (wykonalne),
  • niepodlegające wykonaniu (niewykonalne);
 • co do znaczenia , jakie mają w postępowaniu:
  • kończące postępowanie w sprawie,
  • niekończące postępowania w sprawie.

Postanowienie w postępowaniu karnym

Zgodnie z art. 94. § 1. KPK postanowienie powinno zawierać:

 • oznaczenie organu oraz osoby lub osób, wydających postanowienie,
 • datę wydania postanowienia,
 • wskazanie sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy,
 • rozstrzygnięcie z podaniem podstawy prawnej,
 • uzasadnienie, chyba że ustawa zwalnia od tego wymagania.

W postępowaniu karnym postanowienia wydają sądy lub prokuratorzy.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydawane są na mocy art. 142 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie realizacji kompetencji Prezydenta RP wynikających z przepisów konstytucji i ustaw. Do jego ważności niezbędna jest kontrasygnata (podpis) Prezesa Rady Ministrów za wyjątkiem sytuacji wyliczonych w art. 144 Konstytucji RP.

Postanowienie Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu

Postanowienia marszałków publikuje się w Monitorze Polskim. Dotyczą one najczęściej stwierdzania wygaśnięcia lub objęcia mandatu poselskiego i senatorskiego.

Uzasadnienie wyroku - pisemne motywy rozstrzygnięcia sądowego sporządzane po jego wydaniu z urzędu lub na wniosek strony procesu.

Uzasadnienie wyroku w procedurze cywilnej

Sąd I instancji sporządza uzasadnienie wyroku na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia jego ogłoszenia lub doręczenia, jeżeli istniał obowiązek doręczenia orzeczenia. Sąd uzasadnia także wyrok, który został zaskarżony w ustawowym terminie.

Sąd II instancji uzasadnia wyrok z urzędu, chyba że apelacja została oddalona. Wówczas sporządzenie uzasadnienia następuje na wniosek strony. W postępowaniu uproszczonym sąd II instancji uzasadnia swoje orzeczenie tylko w razie uchylenia wyroku sądu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W innych przypadkach sporządzenie uzasadnienia następuje na wniosek strony.

Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Struktura uzasadnienia wyroku Sądu I instancji

 1. Część historyczna
  1. Stanowisko strony powodowej
  2. Stanowisko strony pozwanej
 2. Ustalenia faktyczne
 3. Ocena dowodów
  1. Motywy uznania poszczególnych dowodów za wiarygodne
  2. Motywy uznania pozostałych dowodów za niewiarygodne
 4. Subsumpcja
  1. Przytoczenie podstawy prawnej
  2. Przypisanie stanu faktycznego hipotezie normy prawnej
  3. Wyjaśnienie dyspozycji normy prawnej
 5. Uzasadnienie ewentualnego rygoru natychmiastowej wykonalności
 6. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania
 7. Podpisy członków składu orzekającego będących sędziami

Uzasadnienie wyroku w procedurze karnej

Sąd I instancji sporządza uzasadnienie wyroku na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od daty jego ogłoszenia, a w wypadku, gdy domaga się tego oskarżony pozbawiony wolności i nieposiadający obrońcy - od daty doręczenia orzeczenia.

Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nie udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary, środków zabezpieczających, uwzględnieniu powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.

Struktura uzasadnienia wyroku skazującego Sądu I instancji

 1. Ustalenie stanu faktycznego
 2. Osoba oskarżonego
  1. Dane i charakterystyka oskarżonego
  2. Stanowisko oskarżonego w sprawie
 3. Ocena dowodów
  1. Motywy uznania poszczególnych dowodów za wiarygodne
  2. Motywy uznania pozostałych dowodów za niewiarygodne
 4. Subsumpcja
  1. Przytoczenie podstawy prawnej
  2. Przypisanie stanu faktycznego hipotezie normy prawnej
 5. Kara
  1. Uzasadnienie wymiaru kary i środków karnych
  2. Ewentualne rozstrzygnięcie o środkach probacyjnych
 6. Uzasadnienie dodatkowych orzeczeń zawartych w wyroku
 7. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu
 8. Podpisy członków składu orzekającego będących sędziami
Powiadom znajomego
 1. (wymagane)
 2. (prawidłowy adres email wymagany)
 3. (wymagane)
 4. (prawidłowy adres email wymagany)
 

cforms contact form by delicious:days

Powiązane Artykuły:

Zostaw swój komentarz

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_ho3n4pr2jr0ii553atorjitiq3, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0