PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Można zmusić kogoś do odwykowego leczenia?

Chciałabym się dowiedzieć czy w Polsce jest możliwe przymusowo wysłać kogoś na odwykowe leczenie? Osoba regularnie pije alkohol, później zawsze wszczyna awantury, jest groźny dla otoczenia. Chcę wiedzieć czy da się go zmusić do przymusowego leczenia? Jeśli tak to, co trzeba zrobić.

Dziękuję


mgr Justyna Ryszewska

mgr Justyna Ryszewska

Witam,

Poruszoną problematykę regulują przepisy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 147, poz. 1231)

Art. 24 mówi, iż osoby, „które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. „Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.”

Alkoholikowi nie da się pomóc na siłę wbrew jego woli. Nie można przymusowo zmusić człowieka do zmiany jego życia, myślenia. Nie łatwo jest zmusić kogoś do zmian przyzwyczajeń, znajomych, poglądów. Problemem jest fakt, że czasem potrzeba dużo czasu zanim alkoholik podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu. W wielu przypadkach niestety do takiej decyzji nie dochodzi. Alkoholik nie czuje, że ma problem, a jeżeli to w bardzo małym stopniu.
Zdarza się, iż osoba upijająca nabiera przekonania, że picie jest skutkiem czepiania się rodziny a nie odwrotnie. Dlatego argumenty rodziny na poddanie się dobrowolne leczenie nie odnoszą sukcesu.

W takich sytuacjach w myśl przepisów, jeśli następuje rozkład życia rodzinnego, osoba systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny, czym są pisane przez Panią awantury, bywa pomocne orzeczenie sądu o konieczności leczenia- tzw. zobowiązanie do leczenia.

Rodzina lub osoby, dla których picie danego człowieka staje się źródłem kłopotów zgłasza się do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( w większych miastach jest to - Dzielnicowy Zespół ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Składa się tam wniosek o zobowiązanie alkoholika do leczenia. We wniosku zamieszcza się opis sytuacji, z których wynikają problemy z picia danej osoby. Można również dołączyć kopie dokumentów, które potwierdzą opisane sytuacje( np. rachunki z izb wytrzeźwień, dokumenty potwierdzające interwencje policji itp.).

Zespół komisji analizuje wniosek i po rozmowie z zainteresowanym może skierować sprawę do sądu, który wyda zobowiązanie. Jeśli zainteresowany nie zjawi się na komisji jest to tym bardziej rozpatrywane na jego niekorzyść.

Osoba, która nadużywa alkoholu może być skierowana na badanie przez biegłego w celu ustalenia, czy jest uzależniona od alkoholu oraz celem przepisania rodzaju i sposobu leczenia odwykowego. Leczenie takie może mieć charakter ambulatoryjny ( a więc pacjent otrzymuje leki i zgłasza się do kontroli lekarskiej w określonym czasie) dodatkowo może zostać skierowany np. na grupę terapeutyczną, czy wreszcie skierowany do zamkniętego zakładu.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy, według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której sprawa ma dotyczyć. Sprawa toczy się w postępowaniu nieprocesowym. Do wniosku o przymusowe leczenie dołącza się dotychczasową dokumentację oraz opinię biegłego, jeśli taka już została wydana. Jeśli wniosek o przymusowe leczenie nie był poprzedzony opinią biegłego, sąd zarządza poddanie się osoby, której postępowanie dotyczy, badaniu przez biegłego. Sąd, jeśli biegły uzna to za konieczne, może poddać tę osobę obserwacji w zakładzie przez okres 2 tygodni, w wyjątkowych wypadkach okres ten może być wydłużony do 6 tygodni.

Sąd przed wydaniem postanowienia wysłuchuje osobę, która ma zostać poddana leczeniu.

Jeśli osoba nie stawia się do sądu, na przepisane badania, można nakazać obowiązkowe doprowadzenie jej przez Policję.

W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to leczenie. Sąd może na czas leczenie poddać ją nadzorowi kuratora. Jeśli osoba skierowana na leczenie dobrowolnie nie będzie chciała tego zrobić, wówczas sąd może zastosować środki przymusu- a więc np. zarządzić przymusowe doprowadzenie.

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu.

Leczenie może zostać skrócone przez sąd, na wniosek osoby poddanej leczeniu, kuratora, prokuratora lub z urzędu po zasięgnięciu opinii zakładu leczniczego. Będzie tak w szczególności w przypadkach, gdy cel leczenie został osiągnięty przed planowanym terminem zakończenia terapii.

Ponowne wszczęcie postępowania o przymusowe leczenie odwykowe nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od zakończenia dotychczasowego leczenia.

Serdecznie pozdrawiam- Justyna Ryszewska

Powrót do Naszych Porad»

Następna Porada»

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_bpbcmfdleopevllq1qvl1upa16, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0