PoradnikPR.info

PoradnikPR.info

Poradnik pedagogiczno - resocjalizacyjny

 
 
 
 

Regulamin korzystania z portalu PoradnikPR.info


Część ogólna

§ 1

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków regulaminu.
2. Regulamin określa zasady działania serwisu poradnikpr.info (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

3. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.

Definicje

§ 2

2.1. Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

2.2. Serwis - serwis poradnikpr.info stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Organizatora;

2.3. Organizator - organizator Serwisu - Justyna Ryszewska

2.4. Administrator - organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem.

2.5. Użytkownik - korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.6. Treść - wszelkie treści umieszczane przez Użytkownika, Organizatora lub Administratora w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami nie chronionymi prawem autorskim.

Usługi Serwisu

§ 3

3.1. Serwis oferuje Użytkownikom następujące usługi:

  • płatne udzielanie porad, działające według dodatkowego regulaminu;
  • możliwość umieszczania przez Użytkownika własnych Treści.

3.2. Korzystanie z serwisu, czyli przeglądanie umieszczonych w nim Treści i reklam, a także umieszczanie w Serwisie własnych Treści określonych w § 4 nie wymaga Rejestracji, jest również nieodpłatne.

Umieszczanie i przechowywanie Treści

§ 4

4.1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i przechowywanie w Serwisie Treści:

a.            reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,

b.           obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,

c.            naruszających dobry wizerunek Serwisu

4.2. Umieszczenie oraz przechowywanie w Serwisie Treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego nie może naruszać cudzych praw.

4.3. Umieszczenie w Serwisie Treści Użytkownika o powyższym charakterze traktowane jest jako oświadczenie Użytkownika, że:

1.

o             za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne publicznie udostępnia umieszczoną w nim Treść w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp;

o             udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie umieszczonych przez siebie Treści na stronie internetowej Serwisu.

4.4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za opublikowanie Treści od Użytkowników twierdzących, że publikowane Treści są ich własnością w rzeczywistości gdy tak nie będzie.

4.5. Umieszczenie w Serwisie Treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Użytkownika drogą elektroniczną Administratorowi przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

4.6. Umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

Korzystanie z Treści

§ 5

5.1. Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2. Korzystanie z Treści na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.

5.3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

Kontrola Treści

§ 6

6.1. Administrator ma prawo kontrolować - w miarę swoich możliwości - umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

6.2. W przypadku stwierdzenia, że umieszczona w Serwisie treść nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia umieszczonej przez Użytkownika Treści z Serwisu.

Polityka Prywatności

§ 7

7.1. Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.

7.2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

7.3. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach oraz udostępnione:

1.

o             odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

o             podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług Serwisu w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,

o             innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

7.4. Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru danych osobowych jest zgoda Użytkowników, których dane dotyczą, oraz wskazane wyżej przepisy prawa.

7.5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów Serwisu, o których mowa w par. 3. Dane są udostępniane Administratorowi na etapie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

7.6. Użytkownikom przysługuje prawo:

1.

o             dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego,

o             żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

o             sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.7. Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne:

1.

o             do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

o             do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi,

o             w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

Odpowiedzialność Administratora

§ 8

8.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1.

o             prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,

o             działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu oraz

o             naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwisu - w szczególności gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Administrator nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści. Użytkownik umieszczający w serwisie jakąkolwiek Treść, ponosi za nie pełną odpowiedzialność, w szczególności za ich zgodność z obowiązującym prawem a także oświadcza iż jest ich autorem i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

o             wypłacalność Użytkowników,

o             niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,

o             działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,

o             działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,

o             wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.

8.2. Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Treści oraz reklam.

8.3. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

8.4. Administracja serwisu nie odpowiada w żaden sposób za rodzaj wykorzystywania prac przez użytkowników serwisu www.poradnikpr.info

8.5. Administracja serwisu www.poradnikpr.info, nie ponosi odpowiedzialności za treści nadesłane przez Użytkowników, jeśli zauważysz treść łamiącą regulamin skorzystaj z formularza kontaktowego, moderator w ciągu 24h zweryfikuje zgłoszenie, jeśli łamie ono postanowienia regulaminu - usunie je. Dołożymy wszelkich starań, aby szybko eliminować treści niezgodne z regulaminem.

8.6. Serwis wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Elefanta.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Elefanta.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

8.7. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów za pośrednictwem Serwisu za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

8.8.Odpowiedzialność Serwis za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

8.9. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Poradnikapr mogą być zgłoszone przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego przy użyciu panelu Kontaktu.

Reklama w Serwisie

§ 9

9.1. Zakazane są reklamy:

a.            o bezprawnym charakterze,

b.           reklamujące serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,

c.            obraźliwe, naruszające dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,

d.           naruszające dobry wizerunek Serwisu,

e.            naruszające cudze prawa własności intelektualnej,

f.             wprowadzające Użytkowników w błąd co do prawdziwości informacji, których dotyczą.

9.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie naruszenia cudzych praw, będące skutkiem umieszczenia reklamy w Serwisie, w tym regresową odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Organizatora z tytułu wyrządzonej Organizatorowi w związku z tym szkody.

Zmiany Regulaminu

§ 10

10.1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Jednocześnie Serwis zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany

10.2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.

10.3. Użytkownik ponosi ryzyko nieprzeczytania i niezauważenia zmian w Regulaminie.

Kategorie

Chmurka Tagów

Publikuj już dziś!

Publikuj swój artykuł a otrzymasz ZAŚWIADCZENIE!
*Przeczytaj więcej»
*Publikuj»

Administracja


Warning: Unknown: open(/home/content/62/2214862/tmp/sess_erg2cajlhghnvpeu2fg72kfeo7, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0